Αρχική esilioupolis.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος Καταστατικού, καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην κάτω αίθουσα Άλσος Κιντής (αναψυκτήριο) του Δήμου Ηλιουπόλεως. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 31 Οκτωβρίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 07 Νοεμβρίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα. Τα θέματα της Γ.Σ. θα είναι τα ακόλουθα:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
 2. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2019, 2020 και 2021.
 4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.
 7. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
 8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία. 
 9. Διάφορες λοιπές ανακοινώσεις.
 10. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε τεθεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

         Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει σαφώς και πέραν πάσης αμφιβολίας, η ταυτότητα του μέλους.

 • Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακός ενήμερα.
 • Επίσης όσοι δεν είναι μέλη του Ε.Σ.Η μπορούν να εγγραφούν έως και της 24-10-2022 και να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Καταστατικού μας, όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής ή της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότηταςπρος το Σύλλογο το αργότερο 4 ημέρες πριν τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2022  και έως ώρα 15.00.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ηλιούπολη, 01.9.2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΡΛΗΣ                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΖΑΣ