Αρχική Καταστατικό Το Καταστατικό του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης

Το Καταστατικό του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με το Καταστατικό του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπουλης. Αναλυτικά:

«ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 1. Ιδρύεται πρωτοβάθμια εμπορική και επαγγελματική οργάνωση, στο πλαίσιο του νόμου 1712/1987, όπως ισχύει, με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ».
 2. Για την διεθνή εκπροσώπηση και γενικά για τις σχέσεις του Συλλόγου με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτού αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα, ως εξής: «TRADERS’ ASSOCIATION OF ILIOUPOLI».

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος της Ηλιούπολης Αττικής

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ

 1. Ο Σύλλογος έχει ως γενικό σκοπό την κατοχύρωση, διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.  Υποστηρίζει και καλύπτει όλο το φάσμα του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας της έδρας του και της ευρύτερης περιοχής αυτής, καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες για την ανάπτυξή τους.
 2. Ιδίως, ο Σύλλογος σκοπεύει:

α. Στη διάδοση της συνδικαλιστικής ιδέας στο εμπόριο και στην επιχειρηματικότητα της περιοχής που δραστηριοποιείται, καθώς και στην οργάνωση και γενικότερη λειτουργικότητα της τοπικής αγοράς.

β. Στην προώθηση και στο συντονισμό της δράσης των μελών, στην ανάπτυξη της ενότητας και της μαζικότητας του συνδικαλιστικού κινήματος  αυτών.

γ. Στην αναγνώριση και κατοχύρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου, που διαδραματίζει ο κλάδος του εμπορίου και η επιχειρηματικότητα της περιοχής του στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη.

δ. Στη συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή ευθύνης του και στην κατάρτιση προτάσεων προώθησής τους σε όφελος της ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και της Εθνικής Οικονομίας ευρύτερα.

ε. Στην συνεχή προσαρμογή του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στα εκάστοτε ευρωπαϊκά και ευρύτερα οικονομικά δεδομένα με τη συμμετοχή, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των μελών.

στ. Στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας της ευρύτερης περιοχής, με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων άσκησης της δραστηριότητας.

ζ. Στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική περαιτέρω εξύψωση των  μελών του καθώς και στην καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύλλογος, ιδίως:

 1. Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις συνεταιριστικές οργανώσεις, στους αγροτικούς συλλόγους, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα  αυτών και γενικότερα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 2. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και της ενημέρωση όλων των αρμοδίων αρχών σε κάθε θέμα που αφορά στους κλάδους που εκπροσωπεί.
 3. Παρακολουθεί τις κυβερνητικές ενέργειες και τα προς ψήφιση νομοσχέδια, που έχουν σχέση με την εμπορική, φορολογική, αγορανομική, βιομηχανική, γεωργική, εργατική και την εν γένει  επιχειρηματική και οικονομική πολιτική της περιοχής του αλλά και της χώρας γενικότερα.  Καθορίζει τη θέση του έναντι αυτών και υποδεικνύει τις, κατά την κρίση του, επιβαλλόμενες, εφαρμόσιμες και αποδοτικές λύσεις.  Πληροφορεί προς τούτο τα μέλη του αλλά και τα μέλη άλλων ομοειδών οργανώσεων τις οποίες, αν κρίνει σκόπιμο, συγκαλεί σε διασκέψεις και συνέδρια τοπικής, περιφερειακής ή και εθνικής κλίμακας για την από κοινού εξέταση των ζητημάτων που απασχολούν τους κλάδους του.
 4. Ιδρύει ή επιδιώκει την εκπροσώπηση και συμμετοχή των κλάδων του σε άλλα νομικά πρόσωπα, συμβούλια, επιτροπές και σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής, που τον αφορούν και ιδιαιτέρως σε όλους τους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης.
 5. Εκδίδει βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, ιδρύει εντευκτήρια, βιβλιοθήκες, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, δημοσιεύει άρθρα και μελέτες στον οικονομικό ή πολιτικό τύπο, οργανώνει σεμινάρια επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά κτλ., οργανώνει διαλέξεις και κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικότερα προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την ευρύτερη διάδοση και πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις θέσεις του στα προβλήματα των κλάδων που εκπροσωπεί και της οικονομίας γενικότερα.
 6. Είναι σε επαφή με αντίστοιχες οργανώσεις της χώρας και του εξωτερικού και μπορεί να συνεργάζεται με αυτές σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών τους.
 7. Επιδιώκει την ανάπτυξη και πρόοδο των επιχειρηματικών κλάδων που εκπροσωπεί, με την επαγγελματική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική συμβουλευτική – πιστοποίηση, στο εσωτερικό και εξωτερικό, εργοδοτών και γενικότερα προσώπων, που προέρχονται από τους κλάδους του, στελεχών υψηλής στάθμης, καθώς και εργαζομένων και ανέργων.
 8. Αναθέτει σε επιτροπές που συνιστά ή σε πρόσωπα ειδικευμένα με πείρα και γνώσεις που επιλέγει, τη μελέτη των φορολογικών, αγορανομικών, εργατικών και γενικότερα των εμπορικών, επιχειρηματικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων, αποβλέποντας στην προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων των επιχειρηματικών κλάδων που εκπροσωπεί.
 9. Επιδιώκει την πιστοδοτική και με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ενίσχυση  των επιχειρήσεων των κλάδων ου για την ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων  τους.
 10. Μετέχει ή συμμετέχει, μόνος του ή από κοινού, στην κατάρτιση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όπως και προγραμμάτων εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας.
 11. Συμβάλλει στην προβολή και ανάπτυξη των κλάδων που εκπροσωπεί, με την οργάνωση γενικών ή ειδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σ’ αυτές και διευκολύνει, προβάλλει και προωθεί τις θέσεις τους στο κοινωνικό σύνολο.
 12. Οργανώνει και διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους κλάδους που εκπροσωπεί, καθώς και για την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
 13. Ιδρύει και χρηματοδοτεί είτε μόνος του είτε από κοινού με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού, φορείς παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις των κλάδων που εκπροσωπεί, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συναινετικής επίλυσης διαφορών.  Παράλληλα, προωθεί την δημιουργία σύγχρονων θεσμών ενίσχυσης, προώθησης και προβολής της επιχειρηματικότητας.
 14. Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω επιδιώξεων οργανώνει κατάλληλες υπηρεσίες και γενικότερα προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την υλοποίησή τους.
 15. Ενθαρρύνει την ίδρυση παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών των μελών του.
 16. Ο Σύλλογος δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, μπορεί όμως να ενθαρρύνει ή και να προτρέπει τα μέλη του σε νέα σχήματα οργάνωσης και συνεργασίας προς διευκόλυνση και περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους.
 17. Ο Σύλλογος μετέχει σε ισότιμα ή ανώτερα εμπορικά – επαγγελματικά όργανα και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 5 : ΜΕΛΗ

 1. Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να γίνουν τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα, που έχουν την ιδιότητα του εμπόρου ή του επιχειρηματία παροχής υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του, κάθε μεγέθους και κλίμακας (micro, μικρής, μεσαίας και μεγάλης).

Ειδικότερα, στον Σύλλογο εγγράφονται:

α. Οι έμποροι ή επιχειρηματίες που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις.

β. Τα ομόρρυθμα μέλη των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιριών, που έχουν την εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα.

 • Επίσης, ως μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι εκπρόσωποι των κάτωθι νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτό των μελών του Συλλόγου:

α. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ).

β. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του εμπορικού ή επαγγελματικού Συνεταιρισμού.

γ. Έως δύο (2) από τους Διαχειριστές – εταίρους των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

δ. Έως δύο (2) από τους Διαχειριστές – εταίρους των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

 • Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, καθώς και του Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου σε μέλη ή μη ή τρίτους, που προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου, είναι αμεταβίβαστη, ακληρονόμητη και ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης.  Με την επιφύλαξη της οικονομικής τους τακτοποίησης έναντι του Συλλόγου, τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις, να συζητούν κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Συλλόγου, να ελέγχουν τις πράξεις αυτών και γενικά να ασκούν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχουν το καταστατικό και ο νόμος.  Τα νέα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για χρονική περίοδο ενός (1) μηνός από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παράγραφος 4.
  1. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται ιδίως:

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις των οργάνων του Συλλόγου.

γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Συλλόγου.

δ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη και ιδίως να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των λοιπών μελών του Συλλόγου.

ε. Να τηρούν το καταστατικό και τους νόμους και τις διατάξεις και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

στ. Να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες με τους σκοπούς και το κύρος του Συλλόγου και γενικότερα σε ενέργειες που προσβάλλουν την εμπορική πίστη, τις κρατούσες εμπορικές ή επαγγελματικές συνήθειες και τα συναλλακτικά ήθη και έθιμα.

ζ. Να εκπληρώνουν κανονικά τις προς τον Σύλλογο οικονομικές υποχρεώσεις τους.

η. Να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και της νομικής μορφής της εταιρείας ή του συνεταιρισμού, από όπου και έλκουν το δικαίωμα να είναι μέλη του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

 1. Ο Σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

α. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους ή/και η επωνυμία του νομικού προσώπου, η διεύθυνση της έδρας του, ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή ο αριθμός δημοσίευσης του καταστατικού του νομικού προσώπου που είναι μέλος, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, η ταμειακή ενημέρωση, καθώς και –σε ιδιαίτερη στήλη- η επιλογή από το μέλος του Συλλόγου ως κύριας ή δευτερεύουσας πρωτοβάθμιας οργάνωσης, καθώς και η τυχόν άλλη πρωτοβάθμια οργάνωση στην οποία είναι εγγεγραμμένο.  Επίσης, αναγράφεται και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), o Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Εκκαθάριση του μητρώου μελών γίνεται το αργότερο ανά εξαετία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την εποπτεία του.

β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

στ. Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

ζ. Οποιοδήποτε άλλο Βιβλίο κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αναγκαίο.

 • Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από την χρησιμοποίησή τους.
 • Τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει, έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων, μετά από έγγραφη αίτησή τους και χωρίς τα βιβλία και στοιχεία να απομακρύνονται από την έδρα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, αποφασίζει στην πρώτη μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης συνεδρίασή του, για την εγγραφή του ή μη.
 2. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου απαραίτητα έγγραφα, που πιστοποιούν την ύπαρξη των προϋποθέσεων που καθορίζει το καταστατικό και επιβάλλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την κτήση της ιδιότητας του μέλους του Συλλόγου.
 3. Εάν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν 30 ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Συλλόγου, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών.
 4. Η ιδιότητα του μέλους με τα πλήρη δικαιώματά της αποκτάται ένα (1) μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικής με την αποδοχή της αίτησης εγγραφής ή την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, η οποία διατάσσει την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύλλογο ελεύθερα, μετά από γραπτή γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, από την λήψη της οποίας παράγονται τα αποτελέσματα της αποχώρησης.  Ο Σύλλογος πάντοτε επιφυλάσσεται για τις συνδρομές που οφείλει το αποχωρήσαν μέλος, στα πλαίσια του ιδιωτικού δικαίου.  Ανάκληση της παραίτησης δεν χωρεί και το μέλος που επιθυμεί να παραμείνει στην δύναμη του Συλλόγου ξαναεγγράφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εγγραφής του άρθρου 8 του παρόντος.
 2. Επανεγγραφή μέλους αποχωρήσαντος οικειοθελώς επιτρέπεται οποτεδήποτε, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλόμενες συνδρομές προηγουμένων ετών, που είχε μέχρι την αποχώρησή του.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Η αποβολή ή διαγραφή μέλους μπορεί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να πραγματοποιηθεί:

α. Εάν το μέλος οριστικά παύσει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στον Σύλλογο.  Προσωρινή παύση της εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (ιδίως λόγω μεταφοράς επαγγελματικής στέγης, μεταβολής αντικειμένου εμπορίας, ανακαίνισης κλπ.) δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

β. Εάν με την συμπεριφορά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς ή τα νόμιμα συμφέροντα του Συλλόγου ή ενεργεί παραβιάζοντας την ηθική και εμπορική – επαγγελματική δεοντολογία.

γ. Σε περίπτωση στερήσεως σύμφωνα με τον νόμο της διαχείρισης της περιουσίας του ή των πολιτικών δικαιωμάτων.

δ. Σε περίπτωση καταδίκης σε κάθειρξη για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα καθώς και αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε ποινή φυλάκισης ιδίως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, αισχροκέρδεια, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, απλή και δόλια χρεοκοπία.

ε. Σε περίπτωση που, χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν έλαβε μέρος στις τρεις (3) τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, που διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για όργανα διοίκησης και Αντιπροσώπους στις υπερκείμενες οργανώσεις.

στ. Εάν το μέλος καθυστερεί για δύο (2) συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή.

ζ. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου – μέλους ή διαλύσεως του νομικού προσώπου.  Μετά την διάλυση του νομικού προσώπου, ως μέλη μπορούν να παραμείνουν οι εκπρόσωποί του, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής φυσικών προσώπων.

η. Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του μέλους για αδίκημα προβλεπόμενο και τιμωρούμενο από το ν. 1712/1987, όπως ισχύει ή οποιοδήποτε ισχύον πλαίσιο περί επαγγελματικών οργανώσεων.

θ. Για οποιονδήποτε, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης σπουδαίο λόγο.

 • Από την σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρείται οποιοδήποτε μέλος, το οποίο συνδέεται με το πρόσωπο που κρίνεται, με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας.
 • Σε κάθε περίπτωση, η ετήσια συνδρομή του μέλους οφείλεται μέχρι την αποβολή ή διαγραφή.
 • Το μέλος, όταν συνταξιοδοτηθεί, διαγράφεται, εκτός εάν ειδικός νόμος ή διάταξη επιτρέπει την άσκηση της δραστηριότητάς του και μετά την συνταξιοδότησή του.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

 1. Η αποβολή ή διαγραφή μέλους γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.
 2. Η περί αποβολής ή διαγραφής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.  Τα αποτελέσματα της αποβολής ή διαγραφής επέρχονται από την έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να καλέσουν σε ακρόαση προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή ή διαγραφή.
 4. Το μέλος δικαιούται, μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση σ’ αυτό της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση, της απόφασης αποβολής ή διαγραφής του Διοικητικού Συμβουλίου, να προσφύγει κατ’ αυτής στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Συλλόγου.  Μέχρι την πάροδο της προθεσμίας αυτής ή την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, στερείται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 5. Το μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. Μέλος που παραβαίνει υπαίτια με πράξεις ή παραλείψεις τις διατάξεις του καταστατικού ή του νόμου και αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλει εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η συμπεριφορά του κρίνεται ασυμβίβαστη προς το καλό όνομα, την φήμη, την επαγγελματική πίστη και τα συμφέροντα του Συλλόγου, τιμωρείται επίσης, ανάλογα με την σοβαρότητα της πράξης του και το ενδεχόμενο επανάληψής της, με:

α. Γραπτή επίπληξη.

β. Προσωρινή αποβολή και αναστολή ιδιότητας του μέλους μέχρι ένα χρόνο.

 • Το μέλος, κατά του οποίου απειλείται πειθαρχική κύρωση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ορισμένη και εύλογη προθεσμία για να ακουστεί.  Οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.  Αν το μέλος που εγκαλείται απουσιάζει αδικαιολόγητα και δεν ακουστεί, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά για την κύρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΟΡΟΙ

 1. Πόροι του Συλλόγου είναι:

α. Οι τακτικές (ετήσιες) υποχρεωτικές συνδρομές των μελών, καθώς και τα δικαιώματα εγγραφής τους,

β. οι υποχρεωτικές εισφορές των μελών,

γ. τα εισοδήματα από την περιουσία του Συλλόγου,

δ. τα έσοδα από επώνυμες δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής,

ε. τα τυχόν έσοδα από προγράμματα ή από παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις,

στ. επιχορηγήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις του Δημοσίου ή των Επιμελητηρίων και

ζ. κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο, που έχει νόμιμη προέλευση, ιδίως έσοδα από διάφορες πολιτιστικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, τυχόν χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους φορείς για την εκτέλεση προγραμμάτων ή άλλους σκοπούς, ενημερωτικό δελτίο κλπ.

 • Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται το ποσό του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής συνδρομής και της τυχόν έκτακτης εισφοράς των μελών.  Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορισθεί, πέραν του υποχρεωτικού κατωτάτου ορίου, προαιρετική κλιμάκωση των συνδρομών. 
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει ρύθμιση των οφειλομένων υποχρεωτικών συνδρομών, προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη, που έχουν προσωρινή αδυναμία για την οικονομική τους τακτοποίηση.
 • Κάθε ποσό που καταβάλλεται πέραν της υποχρεωτικής συνδρομής, εισπράττεται ως προαιρετική εισφορά.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία του Συλλόγου αποτελούν όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται τα κατατεθειμένα ή μη σε Τράπεζες χρήματα με τους τόκους τους και τα επενδυμένα, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, κεφάλαια, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των γραφείων και των επικουρικών χώρων και, γενικά, τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε αυτόν και προορίζονται για τους αναφερόμενους ανωτέρω σκοπούς του. 

Η περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό και ουδέποτε διανέμεται μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) είναι αντίστοιχη με τον ημερολογιακό χρόνο (από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου).  Ο Σύλλογος διατηρεί σε τράπεζες έναν ή περισσότερους έντοκους λογαριασμούς, στους οποίους κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο, εκτός του ποσού που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τρέχουσες δαπάνες και έξοδα του Συλλόγου.

Για κάθε ανάληψη χρημάτων από πάσης φύσεως λογαριασμούς του Συλλόγου σε πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται υποχρεωτικά η συνυπογραφή της σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, οι οποίοι, σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνονται κατά το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΔΩΡΕΕΣ

Δωρητής του Συλλόγου θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δωρίζει σ’ αυτόν κινητά ή ακίνητα σημαντικής αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης του Συλλόγου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. H Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, τα οποία έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους προς τον Σύλλογο, έως και για το προηγούμενο έτος.  Αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 2. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες κάθε ημερολογιακού έτους, σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όποτε επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για έκτακτα θέματα που αφορούν στον Σύλλογο ή στα μέλη του.  Η σύγκλησή της αποφασίζεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από γραπτή αίτηση του ¼ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή έχει την υποχρέωση, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, με ημερήσια διάταξη η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προτεινόμενα θέματα της γραπτής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία ακολουθεί γραπτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με άλλο σύγχρονο –τεχνολογικά- τρόπο, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκλησή της.  Η πρόσκληση αναρτάται και σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου.

Στην πρόσκληση καθορίζονται με σαφήνεια:

α. Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης.

β. Τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων –εφόσον πρόκειται για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση- είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται η έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της διοίκησης για το προηγούμενο της σύγκλησης έτος (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου), η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.

 • Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης, εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συναινούν στην συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1. Για να συνέλθει εγκύρως η Γενική Συνέλευση, απαιτείται παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός, για την συγκρότηση της απαρτίας, οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 2. Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται:

α. σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση,

β. σε επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης,

γ. σε θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση,

δ. σε προσωπικά ζητήματα και

ε. στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

 • Ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική κλήση ή ανάταση χειρός και ουδέποτε δια βοής.  Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικώς. 
 • Για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 • Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  Πρώτο θέμα της Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, καθορίζει το χρόνο που έχει στην διάθεσή του κάθε ομιλητής.  Περαιτέρω, διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, φροντίζει για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίδει τον λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν κατά σειρά προτεραιότητας και τον αφαιρεί σε περίπτωση χρησιμοποίησης απαράδεκτων εκφράσεων και λόγων ή υπέρβασης του ορισθέντος χρόνου.  Διακόπτει την συνεδρίαση όταν με βίαια ή απαράδεκτα μέσα, διαταράσσεται η τάξη της Συνέλευσης.  Σε περίπτωση επανάληψης των βίαιων ή/και απαράδεκτων εκδηλώσεων, η Συνέλευση με εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει την αποβολή από την αίθουσα των υπαιτίων.  Πάντως οι αποβαλλόμενοι δεν στερούνται δικαιώματος ψήφου.  Επιμελείται και ελέγχει την νομιμότητα των παρισταμένων, την ύπαρξη απαρτίας και γενικά διευθύνει μέχρι τέλους τις εργασίες της Συνέλευσης, υπογράφοντας τα πρακτικά αυτής, μαζί με τον Γραμματέα.

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες και τον επικουρεί στο έργο του.

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης επιμελείται της σύνταξης, καθαρογραφής και υπογραφής των πρακτικών αυτής και τα παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Ο Ψηφολέκτης διενεργεί για λογαριασμό του Προεδρείου την διεξαγωγή όλων των ψηφοφοριών στην Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε μυστικής ψηφοφορίας, να διατάξει την έξοδο από την αίθουσα κάθε προσώπου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός από το έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου και τους οριζόμενους νομικούς ή άλλους συμβούλους.

 • Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για την συμμετοχή στα όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες.
 • Αγωγή κατά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη της απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου.
 • Η αγωγή ασκείται από το ένα δέκατο τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, εάν η απόφαση του Συλλόγου αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του.
 • Έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ασκείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης.
 • Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
 • Οι σύμφωνες με τον νόμο και το καταστατικό αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεσμεύουν και μέλη που διαφωνούν ή απουσιάζουν.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας, εάν μεν η ψηφοφορία αφορά πρόσωπα, γίνεται κλήρωση.  Διαφορετικά, επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο προτάσεων που έλαβαν τις περισσότερες θετικές ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αν ο χρόνος δεν επαρκεί για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης στην ορισμένη ημερομηνία σύγκλησής της, η συζήτηση διακόπτεται και συνεχίζεται μέσα στις 2 επόμενες ημέρες, σε χώρο που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση.  Η Συνέλευση αυτή δεν συνιστά νέα σύγκληση και θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, ως κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου αποφασίζει για τα κάτωθι θέματα σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καθώς και για όλα τα θέματα, τα οποία δεν υπάγονται στην ειδική δικαιοδοσία άλλου οργάνου.  Ειδικότερα:

 • Εκλέγει, εποπτεύει, ελέγχει και παύει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη των μελών τους από κάθε ευθύνη.
 • Εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και οικονομικό προϋπολογισμό του νέου έτους.
 • Εγκρίνει ή απορρίπτει τις περί αποβολής μέλους ή μελών πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Τροποποιεί το καταστατικό και εγκρίνει τους τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται.
 • Αποφασίζει για την συμμετοχή του Συλλόγου σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, για την ένωση του Συλλόγου με άλλους ομοειδείς, για την διάλυσή του και τον διορισμό διαχειριστών.
 • Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα τεθεί νομοτύπως στην κρίση της είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από τα μέλη του Συλλόγου, σύμφωνα με την περιγραφόμενη από το παρόν καταστατικό κάθε φορά διαδικασία.
 • Εκλέγει τους Αντιπροσώπους του Συλλόγου προς τις δευτεροβάθμιες εμπορικές οργανώσεις που μετέχει, για θητεία ίση με αυτή των λοιπών οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής) και παύει αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, αποτελείται από μέλη αυτής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει από την συγκρότησή του σε σώμα και λήγει με την συγκρότηση σε σώμα του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οποτεδήποτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

 1. Το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, οι εκλεγμένοι νέοι Σύμβουλοι καλούνται να συγκροτηθούν σε σώμα από τον πλειοψηφήσαντα σε σταυρούς Σύμβουλο, ανεξαρτήτως συνδυασμού.  Κατόπιν, με μυστική ψηφοφορία αναδεικνύονται τα μέλη του Προεδρείου και κατά σειρά ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.  Σε περίπτωση σχετικής πλειοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των 2 πρώτων, οπότε εκλέγεται ο απολύτως ή σχετικώς πλειοψηφήσας.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, πραγματοποιείται εκ νέου ψηφοφορία, μεταξύ των αυτών υποψηφίων.  Εάν η δεύτερη ψηφοφορία καταλήξει σε νέα ισοψηφία, πραγματοποιείται κλήρωση.
 2. Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου, αφού υπογράψουν με την απερχόμενη διοίκηση πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης όλων των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των υπολοίπων στοιχείων και Βιβλίων του Συλλόγου, αναλαμβάνουν την διοίκησή του.
 3. Τα αξιώματα του Προεδρείου δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 1. Οποιοδήποτε κενό δημιουργηθεί στο Προεδρείο συμπληρώνεται με νέα εκλογή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος.  Κενά που δημιουργούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπληρώνονται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους από τα αναπληρωματικά μέλη.
 2. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών.  Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύνοδο με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις και οπωσδήποτε για διάστημα όχι μικρότερο των 3 μηνών, αντικαθίσταται με απόφαση του σώματος και αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο. Της απόφασης προηγείται ακρόαση του υπό αντικατάσταση μέλους.
 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν οποτεδήποτε να παραιτηθούν από το αξίωμά τους, μετά από γραπτή γνωστοποίηση της αποχώρησής τους στον Πρόεδρο αυτού.
 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου, ούτε να συμβάλλονται με αυτόν με αντάλλαγμα, αμοιβή ή κέρδος γενικά.  Μπορούν μόνο να αναλαμβάνουν από το Σύλλογο τις δαπάνες στις οποίες προβαίνουν για λογαριασμό του Συλλόγου ή οποιαδήποτε έξοδα παράστασης, με την κατάθεση των νόμιμων παραστατικών.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται από τον Πρόεδρο υποχρεωτικά τέσσερις (4) φορές το χρόνο σε τακτική συνεδρίαση.
 2. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφη πρόσκληση, η οποία μπορεί επίσης να σταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, που αναφέρει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
 3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως οποτεδήποτε, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ως ανωτέρω ορίζεται.  Επίσης, το Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως και μετά από αίτηση υπογεγραμμένη από την πλειοψηφία των μελών του σώματος προς τον Πρόεδρο, στην οποία αναφέρονται και τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα και την οποία υποχρεωτικά ακολουθεί γραπτή πρόσκληση των μελών από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 
 4. Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα και η ώρα σύγκλησής του καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
 5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καλούνται, με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εν ενεργεία Αντιπρόσωποι του Συλλόγου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που αυτός συμμετέχει, όπως επίσης και οι εν ενεργεία Αντιπρόσωποι των δευτεροβάθμιων οργανώσεων στην τριτοβάθμια οργάνωση, οι οποίοι προέρχονται από τις τάξεις του Συλλόγου. Μπορεί επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις, να παραβρεθεί οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, κατόπιν σχετικής άδειας του Προέδρου.  Όλοι οι παραπάνω μετέχουν στις συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 6. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδρίασης με οποιοδήποτε μέσο.
 7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει εν απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 8. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης του Συμβουλίου, διαβάζονται, επικυρώνονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης.
 9. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
 10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν απουσίαζαν από την λήψη της συγκεκριμένης αποφάσεως ή διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 27 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και διευθύνει γενικά τις υποθέσεις του και ασκεί γενικά όλες τις αρμοδιότητες εκτός από εκείνες που υπάγονται βάσει του παρόντος καταστατικού στην Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως:

 • Κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγούνται τα μέλη και το οποίο αφορά τον Σύλλογο.
 • Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 • Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου καθώς και τον απολογισμό του προηγούμενου, τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση του έτους, στην οποία και λογοδοτεί για κάθε ενέργεια και παράλειψή του.
 • Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, των τακτικών και υποχρεωτικών συνδρομών και εισφορών των μελών του Συλλόγου.
 • Εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή μελών, υποβάλλει για έγκριση την αποβολή τους στην Γενική Συνέλευση, συντάσσει και τηρεί μητρώα μελών.
 • Υποδεικνύει τους εκπροσώπους του Συλλόγου σε επιτροπές και αλλού.
 • Αποφασίζει την οργάνωση ή συμμετοχή του Συλλόγου σε διάφορες εκδηλώσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και ορίζει τους εκπροσώπους.
 • Καταρτίζει ειδικές επιτροπές, υπηρεσίες και τμήματα και αναθέτει σε ειδικούς την μελέτη προβλημάτων των κλάδων που εκπροσωπεί.
 • Αποφασίζει για την συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε είδους προγράμματα.
 • Προσλαμβάνει και απολύει, κατά την κρίση του, το έμμισθο προσωπικό καθώς και τους νομικούς και άλλους συμβούλους και αποφασίζει για κάθε δαπάνη στα πλαίσια της εκπλήρωσης των σκοπών του Συλλόγου.
 • Παίρνει αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις, διαλέξεις κλπ.
 • Φροντίζει για την οικονομική και λειτουργική επάρκεια του Συλλόγου και λαμβάνει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την εξύψωση του Συλλόγου και των μελών του.
 • Αποφασίζει την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συλλόγου, για την απόκρουση αγωγών και προσφυγών και εν γένει για την άσκηση ή παραίτηση από κάθε ένδικο μέσο.
 • Ενεργεί κάθε άλλη νόμιμη πράξη για την εξυπηρέτηση και ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, όπως περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 28 : ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε αρχής, δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, εθνικής ή υπερεθνικής, καθώς και ενώπιον κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου οργανισμού της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συλλόγου, τον οποίο εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.

Συνομολογεί και υπογράφει έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα του Συλλόγου, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.

Κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Συλλόγου.  Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι εκλογής Προεδρείου. 

Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής ή κάθε άλλο έγγραφο, χρεόγραφο ή αξιόγραφο που αφορά στην οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. 

Καταρτίζει, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την προώθηση των συμφερόντων του Συλλόγου και ενεργεί όλες τις παρεχόμενες από τις διατάξεις περί πληρεξουσιότητας πράξεις για λογαριασμό του Συλλόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή όταν κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 29 : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τον Πρόεδρο απόντα ή/και κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος φέρει και το κύριο βάρος βοήθειας προς τον Πρόεδρο.

Για τον καταμερισμό των εργασιών του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του Προέδρου, που είναι ελεύθερα ανακλητή, να αναθέτονται συγκεκριμένα καθήκοντα ή εκπροσωπήσεις ενώπιον διαφόρων αρχών ή επιτροπών στον Αντιπρόεδρο, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 30 : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται της γραμματείας και του προσωπικού του Συλλόγου, επιμελείται, μαζί με τον Πρόεδρο της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και τα καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, ενημερώνει για την δράση της διοίκησης, υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση τον διοικητικό απολογισμό της διοίκησης και εισηγείται προς αυτήν σχετικά.

Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και συνεργάζεται με αυτόν για την ομαλή και έγκαιρη εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Επιμελείται της αλληλογραφίας και της τήρησης των βιβλίων του Συλλόγου, του μητρώου, του πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 

Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 31 : ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και έχει την υποχρέωση να τη διαφυλάσσει, ευθυνόμενος για οποιαδήποτε ελάττωσή της από δική του υπαιτιότητα ή παράλειψη. 

Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και ποσών εγγραφών των μελών, εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις και εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, συνυπογράφει με αυτόν αξιόγραφα και γραμμάτια για λογαριασμό του Συλλόγου, σαν εκδότης, αποδέκτης ή οπισθογράφος, φροντίζει για την είσπραξη εκτάκτων εισφορών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εσόδου του Συλλόγου, προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις προς και από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου, πληρώνει τα έξοδα και κάθε υποχρέωση του Συλλόγου προς τρίτους μετά από εντολή του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου, καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό βιβλίο, όπου καταγράφει λεπτομερώς κάθε στοιχείο σχετικό με την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.  Την ανάθεση των εισπράξεων, αναλήψεων ή πληρωμών, μπορεί να αναθέτει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εισπράκτορα του Συλλόγου.

Καλούμενος από τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει λεπτομερή έκθεση της περιουσιακής κατάστασης του Συλλόγου.  Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό και ισολογισμό, καθώς επίσης και τον οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης ετήσιας χρήσης. 

Στην διάθεση του Ταμία, τίθεται συγκεκριμένο ποσό μετρητών, το οποίο φυλάσσεται στο Ταμείο του Συλλόγου και διατίθεται για την αντιμετώπιση των καθημερινών και τρεχόντων εξόδων του Συλλόγου.  Το ύψος του ποσού αυτού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 32 : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται και τριμελής (3μελής) Ελεγκτική Επιτροπή, με την αυτή θητεία, που ελέγχει ή εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Συμβουλίου.  Η Ελεγκτική Επιτροπή επιβλέπει αν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ως προς την οικονομική διαχείριση είναι σύμφωνες με τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα σχετικά με την διαχείριση βιβλία του Συλλόγου οποτεδήποτε και να ζητεί να της παραδίδεται για έλεγχο το Βιβλίο Ταμείου.  

Συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.  Σε περίπτωση διαφωνίας κάποιου μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής ως προς τον έλεγχο, το μέλος αυτό υπογράφει την έκθεση ελέγχου με την παρατήρηση ότι διαφωνεί και συντάσσει υποχρεωτικά και υποβάλλει ιδιαίτερη έκθεση στην Γενική Συνέλευση, αιτιολογημένη, που υπογράφεται μόνο από τον ίδιο.  Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει υποχρέωση να θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την έκθεσή της.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να παρακολουθούν χωρίς να παρεμβαίνουν, όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.  Δεν είναι δυνατόν να συμπέσει στο αυτό μέλος το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με εκείνο μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν και για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.  Στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρό της, που διευθύνει και κατευθύνει τις εργασίες της.

ΑΡΘΡΟ 33 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, εκδίδει εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος, κατόπιν της εγκρίσεώς του, ρυθμίζει λεπτομερώς τα θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34 : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Οι εκλογές όλων των οργάνων του Συλλόγου γίνονται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.  Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής πραγματοποιείται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τον Ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη, που εκλέγονται κατά την Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε εκλογή οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.  Η κατανομή των εδρών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται κατά τον τρόπο που κατανέμονται οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Η ιδιότητα του υποψηφίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή Αντιπροσώπου σε υπερκείμενη οργάνωση, δεν μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο με την ιδιότητα μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής.
 4. Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
 5. Η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, παραλαμβάνει από τον Σύλλογο αντίγραφο του μητρώου των οικονομικά τακτοποιημένων για το προηγούμενο έτος μελών, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ώστε οι εκλογές να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και αποφασίζει προσωρινά, για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.  Τηρεί υποχρεωτικά πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του κάθε μέλους που ψήφισε.
 7. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει.  Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο αρμόδιο δικαστήριο και επικυρωμένα αντίγραφά τους φυλάσσονται στα αρχεία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 35 : ΕΚΛΟΓΕΣ

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου και την εκλογή Αντιπροσώπων προς τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει, γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια.  Οι αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται πάντοτε ταυτόχρονα.  Οι εκλογές για Αντιπροσώπους μπορεί να πραγματοποιηθούν και αυτόνομα, στα πλαίσια εναρμόνισης του Συλλόγου με τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας ή Ομοσπονδιών, όπου μετέχει.  Η θητεία των εκλεγομένων Αντιπροσώπων είναι επίσης τριετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους.
 2. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής ή της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και ως Αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς τον Σύλλογο, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες προ της συγκλήσεως της πρώτης Γενικής Συνέλευσης (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος), που θα έχει σαν θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή οργάνων διοίκησης ή Αντιπροσώπων στις υπερκείμενες οργανώσεις.  Απαραίτητη προϋπόθεση της ιδιότητας του υποψηφίου για οποιοδήποτε σώμα, να είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς το Σύλλογο για το προηγούμενο έτος.
 3. Δύο ημέρες πριν από την πρώτη Συνέλευση, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου προβαίνουν στην ανακήρυξη των εκλόγιμων υποψηφίων, κατάλογος των οποίων αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου.
 4. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, εκλογείς και υποψήφιοι μπορούν να είναι τα μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις προς τον Σύλλογο ταμειακές υποχρεώσεις τους μέχρι και το προηγούμενο των αρχαιρεσιών έτος.
 5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει την εκλογή του:
 6. ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ως Αντιπρόσωπος σε δευτεροβάθμια οργάνωση ή
 7. ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής ή/και ως Αντιπρόσωπος σε δευτεροβάθμια οργάνωση ή
 8. ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 36 : ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σημειώσει τόσους σταυρούς προτίμησης, όσα είναι και τα μέλη του οργάνου για το οποίο ψηφίζει, εκτός του ψηφοδελτίου των Αντιπροσώπων, όπου η σταυροδοσία είναι ελεύθερη και μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο των υποψηφίων.
 2. Οι ψηφοφόροι ρίχνουν τα ψηφοδέλτιά τους μέσα σε σφραγισμένες ψηφοδόχους και εκλέγουν:

α. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β. τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και

γ. τους Αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, που συμμετέχει ο Σύλλογος.

Για κάθε κατηγορία εκλεγομένων υπάρχει ξεχωριστή ψηφοδόχος.

 • Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των εκλεγομένων Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Εάν υφίσταται ενιαίο ανά κατηγορία ψηφοδέλτιο εκλέγονται κατά σειρά όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, οι δε λοιποί, κατά σειρά επιλαχόντες, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί.
 • Εφόσον υπάρχουν συνδυασμοί ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: Αφού αφαιρεθούν τα άκυρα και τα λευκά, το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή των Αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένο κατά μια μονάδα.
 • Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο.  Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 • Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο, για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.
 • Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
 • Οι έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή που δεν έχουν διατεθεί και οι θέσεις των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται ανά μια κατά την σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή ή έχουν εκλέξει έναν Αντιπρόσωπο κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3.
 • Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.  Για την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής, ως συνδυασμός θεωρείται εκείνος του οποίου ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτική Επιτροπή ή των θέσεων των Αντιπροσώπων κατά περίπτωση.
 • Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά του μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψήφιους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
 • Σε όλη την διάρκεια των εκλογών, έως την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας εκπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
 • Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει σαφώς και πέραν πάσης αμφιβολίας, η ταυτότητα του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 37 : ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ο Σύλλογος διαλύεται:

α. Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των 10.

β. Μετά από δικαστική απόφαση, ως ορίζει ο νόμος.

γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την συνεδρίαση της οποίας απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Μετά την διάλυση, ο Σύλλογος τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, μετά το πέρας του έργου του, υποβάλλει έκθεση στην Γενική Συνέλευση. 

Η περιουσία του Συλλόγου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, σε καμία όμως περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 38 : ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑ

 1. Ο Σύλλογος έχει την δική του σφραγίδα, που αναγράφει την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης καθώς και όποια παράσταση αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Ο Σύλλογος μπορεί να χορηγήσει στα μέλη του ειδική ταυτότητα.  Παράλληλα, μπορεί να καταθέσει στις δημόσιες αρχές διακριτικό σήμα και να το χορηγήσει στα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 39

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με βάση τον νόμο 1712/1987, όπως ισχύει, τον Αστικό Κώδικα και τον Εισαγωγικό αυτού Νόμο, καθώς και τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και εθίμων.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή ασάφειας, η ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 40

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 40 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και εξουσιοδοτήθηκε η προσωρινή διοίκηση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την δικαστική αναγνώριση του σωματείου και του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ